Allmänna försäljningsvillkor

1. Introduktion

De allmänna försäkringsvillkoren nedan (hädanefter ”de allmänna villkor en”), reglerar uteslutande de kontraktsenligaförhållandena mellan användarna av webbplatsen gecko-steamer.se (hädanefter ”Användaren” eller ”du”) och handelsfirman Salamandres Développement s.a.r.l med ett aktiekapitel om 10 000 euro, vars huvudkontor ligger på 1, pavé de la cornue – 60620 Rosoy en Multien - Frankrike och registrerad i handels och bolagsregistret i Compiègne under nummer RCS 538 645 441 (nedan "Salamandres"). Dessa allmänna försäljningsvillkor är de enda som gäller och de ersätter tidigare villkor, utom om det finns tidigare, uttryckligt och skriftligt undantag. Salamandres kan punktvis komma att ändra vissa bestämmelser i sina allmänna villkor, därför är det nödvändigt att dessa läses om före varje besök på webbplatsen gecko-steamer.se (hädanefter benämnd ”Webbplatsen”). Dessa ändringar gäller från och med publicering på nätet och kan inte tillämpas på kontrakt som ingåtts tidigare. Varje inköp på denna webbplats regleras av de allmänna villkor som är tillämpbara vid datum för ordern. Vi anser att då du gör din order accepterar du reservationslöst våra allmänna försäljningsvillkor efter det att du läst dem. Då du går in på webbplatsen förpliktar du dig att respektera de allmänna villkoren, liksom användarvillkoren som finns där.

2. Att göra en order

via internet på vår webbplats: www.gecko-steamer.se 24/24h och 7/7 dagar

Orderförfarandet består av tre (3) på varandra följande etapper.

När du gjort ditt val och bekräftat din inköpskorg, skadu:

identifiera dig,

acceptera de allmänna försäljningsvillkoren genom att bocka av den ruta som gäller på sidan som sammanfattar ordern (under namnet ”Sammanfattning av ordern”),

välja betalningssätt.

När du valt ditt betalningssätt, gå vidare till betalning av din order och därefter är försäljningsavtalet mellan dig och Salamandres formellt och definitivt gällande.

3. Produktinformation

Salamandres lägger stor vikt vid att på internet göra tillgängligt information om produkternas viktiga egenskaper, framför allt genom tekniska beskrivningar och fotografier som illustrerar produkterna och inom gränsen för tekniken och med hänsyn tagen till marknadens främsta standarder. De fotografier som visar produkterna ingår inte i kontraktet.

Salamandres säljer produkter för hushållsändamål, yrkesmässigt bruk eller för blandat bruk. I vissa fall kan benämningar förekomma som t ex ”inte lämplig för hushållsändamål” eller ”denna apparat är avsedd för yrkesmässigt bruk och passar inte för hushållsändamål”. Det ankommer på köparen att respektera denna information.

Hädanefter kommer ett inköp gjort av en privatperson av en maskin som är avsedd för yrkesmässigt bruk att förenas med ett inköp gjort av en yrkesman (jfr art. 8 Ångerrätt)

Om inköpet görs för yrkesmässig användning (användning som anses intensiv) av en maskin avsedd för användning av privatperson, gäller inte angiven garantitid utan istället en garanti för en period om sex månader från och med faktureringsdatum.

Salamandres utformar, tillverkar och marknadsför steamers vars användning framför allt gäller presentation av konfektionskläder genom att genom ånga avlägsna alla veck som uppstått vid transport och förpackning.

Salamandres’ ansvar begränsas till att tillhandahålla en apparat som producerar ånga i enlighet med de egenskaper som anges på produktbladen.

Salamandres’ produkter kan inte göras ansvariga om ångan inte verkar på vissa tyger eller andra medier, på grund av inneboende egenskaper som motsätter sig vattenånga.

4. Pris

Det försäljningspris som anges på webbplatsen är i SEK med skatt och leveranskostnader inkluderade. Priset att betala är i krona och anges systematiskt före bekräftelse av varje order.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser när som helst men förpliktar oss att tillämpa de priser som är i kraft och som angivits på webbplatsen då du placerade din order. Vi informerar dig att om ett felaktigt pris angivits, ett pris som är tydligt futtigt, vad än skälet till detta må vara (internetbugg, manuellt eller tekniskt misstag…), kommer ordern att annulleras, även om den redan blivit bekräftad.

5. Tillgänglighet

Vi ber dig notera att vi vill uppfylla din order inom gränsen för vårt tillgängliga lager.

Om en av de beställda produkterna inte finns i vårt lager, förpliktar vi oss att kontakta dig via ett e-postmeddelande inom 2 dagar från och med orderdatum för att informera dig om detta och ange när denna produkt eventuellt kan levereras.

Om det bland de beställda produkterna en del är temporärt inte tillgängliga, föreslår vi dig att välja en ersättning för den produkt som inte är tillgänglig, en artikel med kvalitet och pris som är likvärdiga. Om du vägrar, kommer vi att ge dig pengarna tillbaka för denna produkt.

6. Leveranssätt

Din order kommer att levereras till den adress som du angav då du placerade ordern.

När artikeln finns i lager bestäms beräknat leveransdatum genom summan av de 2 följande komponenter:

1. avsändningsdatum (1 arbetsdag):: kontroll av tillförlitligheten hos den information som skrivits ut fr o m mottagandet av din betalning + förberedelse av din order + transportfirman övertagande av kollit/kollina,

2. leveranstid för ditt kolli genom den transportfirma du valt.

Den order du gjort före kl. 12.00 kommer att behandlas under dagen om det angavs på webbplatsen att produkten fanns tillgänglig. Kollit kommer sedan att tas om hand av transportfirman och levereras hos dig inom 4 dagar.

Vid mottagandet av din order rekommenderar vi att du kontrollerar om den levererade varan är i överensstämmelse med ordern eller skadats och i så fall ange på följesedeln och i form av handskrivna reklamationer försedda med din underskrift alla de oegentligheter som berör försändelsen.

Utan att detta påverkar på de juridiska garantier som tillämpas, rekommenderar vi dig att skicka dessa reklamationer så snart som möjligt

per e-post till kontakt@gecko-steamer.se

Kollina har sänts i enlighet med den information som gavs då du registrerade ordern. Om denna information visar sig otillräcklig eller felaktig kan vi inte hållas ansvariga för att ditt kolli inte kommer fram. Varje kolli som returneras till oss eftersom adressen är ofullständig eller felaktig, eller mottagaren inte kunnat ta emot den, kommer att sändas på nytt på mottagarens bekostnad.

7. Säker betalning

Betalning per kreditkort (CB, Visa, Mastercard eller American Express): debitering görs när din order sänds iväg ifall vi tidigare fått medgivande att debitera ditt konto hos kompetenta betalningscentra, om detta inte skett kan din order inte utföras. Online-betalning via kreditkort utförs via ”Secure Socket Layer” vilket möjliggörvkryptering av dina bankuppgifter när dessa överförs via nätverket.

8. Ångerrätt.

Du har laglig rätt att annullera din order inom 14 arbetsdagar efter mottagandet av varan mot ersättning. Denna period börjar vid leveransdatum för ditt kolli.

Denna ångerrätt medför inte någon straffavgift. Returneringsrätten accepteras bara för produkter avsedda för särskild användning (se Informations om produkten). Varorna måste returneras i oanvänt skick och i ursprungligt tillstånd (med alla tillbehör och förpackningsmaterial, handböcker…). Varor som returneras ofullständiga, skadade eller nedsmutsade av kunden kommer inte att ersättas.

Du är ansvarig för varornas tillstånd ända till dess att de kommer till oss, packa därför in dina varor noggrant för att undvika skador under transporten. Om varorna skadas eller om du sänder oss ett ofullständigt returpaket kommer du inte att ha rätt till fullständig ersättning. För din information kommer alla varor som returneras att inspekteras vid ankomsten innan ersättning betalas ut. Om din annullering görs före avsändningen av din order, får du fullständig ersättning. Om din beställda vara redan avsänts, måste du på egen bekostnad skicka tillbaka hela order. Ersättning kommer att utbetalas inom 14 dagar efter mottagandet av ditt kolli.

Varje kolli som öppnats eller använts av köparen och återsänts till Salamandres inom ramen för ett ersättningskrav kommer att åläggas en schablonmässig källskatt om 300 SEK (återställelse, ompaketering)

Alla returer måste åtföljas av ett returformulär som ska ifyllas, dateras och undertecknas.

Sänd ditt kolli till:

Salamandres
Service Europa
53 grande rue
60620 Rosoy en Multien
France

Yrkesmän: annulleringsrätten gäller inte yrkesmän.

Vid återbetalning kommer du att ersättas direkt genom att ditt bankkort eller det Paypal-konto som du använt för transaktionen krediteras senast 14 dagar efter det datum då du åberopade din annulleringsrätt, på villkor att du verkligen fått din returvara (kolli levererat mot underskrift). Valfria transportkostnader som betalats vid köpet återbetalas inte.

9. Retur

Alla returer ska utföras i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor tillsammans med returformuläret som ska ifyllas, dateras och undertecknas.

När du returnerar ditt kolli kan du göra detta per post (eller med en annan transportfirma).

Vänligen notera att transportkostnaderna åligger kunden.

10. Garantier och service

10.1 Juridiska garantier.

All våt utrustning som säljs, vare sig ny eller använd, åtnjuter den rättsliga garantin om överensstämmelse och garantin för doda fel, under följande rättsliga villkor.

Säljaren är skyldig att leverera en vara i enlighet med kontraktet och är ansvarig för bristande överensstämmelse vid leveransen. Han ansvarar även för bristande överensstämmelse i fråga om emballage, monteringsanvisningar eller installation då denna åligger honom enligt kontraktet eller har utförts under hans ansvar.

För att vara i överensstämmelse med kontraktet bör varan:

1° Stämma överens med den användning som vanligen förväntas av en liknande vara samt i tillämpliga fall:

- motsvara den beskrivning som säljare givit och äga de egenskaper som denne uppgivit för köparen i form av prov eller modell - uppvisa egenskaper som en köpare legitimt kan vänta sig i enlighet med de offentliga deklarationer som säljaren givit, av tillverkaren eller dennes representant, framför allt vid annonsering eller märkning ;

2° Antingen uppvisa de egenskaper som definieras i samförstånd med parterna eller överensstämma med varje särskild användning som köparen önskar och som meddelats säljaren och som den sistnämnde accepterat.

De åtgärder som blir resultatet av bristande överensstämmelse preskriberas efter två år efter varans leverans.

Säljaren är bunden av garantin när det gäller de dolda fel i den sålda varan som gör den olämplig att användas som avsetts, eller som begränsar användningen så mycket att köparen om han känt till detta, inte skulle ha inhandlat den utom till ett lägre pris, om han känt till detta.

Den åtgärd som härrör av de dolda felen ska påbörjas av förvärvaren inom en tidrymd av två år fr o m upptäckandet av felet.

Fraktkostnaderna för artikeln/artiklarna åligger kunden. Om emellertid garantin om överensstämmelse är tillämpbar på den eller de produkter som returneras, ska alla fraktkostnader i samband med returen återbetalas till kunden. För varje retur av ett kolli ska du returnera dem till oss per post (eller annan transportfirma).

Salamandres åtar sig sedan att ansvara för eventuella reparationer. Vilket problemet än är beträffande din vara, måste du oeftergivligt till den defekta apparaten bifoga en kopia på fakturan.

Se upp, den rättsliga garantin är inte tillämpbar eller tillämpas endast delvis på den reparation av skadorna som är resultatet av ett skäl som skett utanför apparaten (t ex olycka, stöt, åsknedslag, förändring av elströmmen..) eller av ett fel som åligger kunden, t ex genom användning eller installation som inte utförs i enlighet med tillverkarens specifikationer, av en användning som gör att apparaten skadas och inte kan förvaras väl.

10.2. Salamandres garanti

Hur fungerar det?

Om din produkt under garantiperioden uppvisar ett fel, ta reda på de synliga tecknen på felet och rådfråga därefter bruksanvisningen.

Om detta inte löser problemet, vänligen kontakta oss på vår e-postadress: kontakt@gecko-steamer.se

Du måste därvid ge oss orderens nummer, referens till modellen och datum för inköpet. All den informationen finner du på din faktura – den utgör din garanti, se alltså till att förvara den säkert.

Om enheten drabbas av ett tekniskt fel inom 90 dagar från inköpsdatum, låter vi maskinen borttagas av vår transportfirma efter det att vi mottagit den, kontrollerat den och testat den, kommer vi antingen att reparera apparaten eller ersätta den. Detta utan någon kostnad alls för dig.

Om det gått 90 dagar från inköpsdatum, måste du skicka maskinen, en del av den eller ett tillbehör till vår europeiska reparationsservice:

Salamandres
Service SAV Europa
53 grande rue
60620 Rosoy en Multien
France

När du skickar kollit, så bör detta ske per post (eller annan transportfirma).

Vänligen notera att fraktkostnaderna åligger kunden.

Vi täcker endast transportkostnaderna från våra fabriker till din hemadress.

Om vi inte kan reparera din vara, ersätter vi den med en vara med motsvarande specifikation. Om det inte finns någon motsvarande produkt tillgänglig, diskuterar vi en alternativ lösning och gör alltid vårt bästa för att se till att du blir nöjd med resultatet.

Vad är det som saknar garanti?

De särskilda undantagen från våra garantier är:

Reparationskostnader som beror på externa faktorer, t ex. kalkhaltigt vatten.

Skador till följd av olyckor, till exempel om din maskin råkar falla. Detta slags skador täcks av din hemförsäkring.

Om produkten använts kommersiellt eller för kommersiella ändamål.

Varje förlust på grund av att produkten inte kan användas eller förlust som överstiger inköpspriset av den ursprungliga artikeln.

Ingen finansiell förlust på grund av funktionsfel på apparaten eller skada som överstiger värdet på apparaten kommer att ersättas.

Avsiktligt tillfogade skador eller skador som inträffat på grund av oaktsamhet..

11. Rättstvist och ansvar

Detta kontrakt regleras av fransk lag.

Salamandres kan inte hållas ansvarigt för överträdelse av det kontrakt som ingåtts, vare sig på grund av force majeure, så som detta definieras av domstolarna, eller om kunden gör ett fel eller på grund av ett oförutsägbart och oöverstigligt fel som begåtts av en tredje part till kontraktet. Salamandres kan inte hållas ansvarigt för följderna för felaktig användning av produkter som sålts på webbplatsen.

12. Skydd av personuppgifter

Den information som du ger oss är väsentlig för hantering och befordran av ordern, upprättandet av fakturor och garantikontrakt. Om de saknas innebär annullering av din order. Då du registrerar dig på vår webbplats åtar du dig att ge oss uppriktig och sanningsenlig information om dig själv. Kommunikation av felaktig information motsätter sig gällande allmänna villkor liksom de användningsvillkor som gäller för webbplatsen.

Du har permanent rätt att få tillgång till och korrigera all information som gäller dig, i enlighet med de europeiska reglerna och de nationella lagar som gäller (artkel 34 av lagen av den 6 januari 1978). Du kan när som helst göra en förfrågan hos Salamandres och få veta vilken information Salamandres har om dig. Du kan när som helst göra en begäran att få ändra på dessa uppgifter. Om du accepterade dem under din identifikation på webbplatsen, kommer e-postmeddelanden med förmånserbjudanden (e-post) vilka erbjuder dig nyheter, erbjudanden om utförsäljningar, exklusiva erbjudanden, bra affärer…att skickas till dig. Du kan när som helst be att inte längre få dylika e-postmeddelanden från oss genom att klicka här eller på ett ställe avsett för detta ändamål och som finns längst ner på vart och ett av de e-postmeddelanden som vi eller en av våra partner sänder till dig.

13. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen gecko-steamer.se (illustrationer, texter, formuleringar, varumärken, bilder, videoar) är Salamandres’ egendom. All delvis eller total reproduktion av innehållet av vilket förfarande som helst och på vilket som helst medium kräver ett föregående och tydligt godkännande av Salamandres. All information, innehåll, mappar och programvara som erbjuds av våra service-avdelningar skyddas av de franska och internationella lagarna om immateriella rättigheter och copyright.

Salamandres kan inte ge dig tillåtelse att kopiera, anslå offentligt eller distribuera något innehåll som du inte äger immateriella rättigheter till. Allt bedrägligt användande av innehåll och av de rättigheter som ägs av tredje man utgör brott mot förfalskning och beivras strängt enligt Immaterialrätten.

Salamandres kan inte i något fall göras ansvarig för en användares överträdelse av tredje mans rättigheter som begåtts genom dennes aktiviteter på webbplatsen.